វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពីជំនាញវិជ្ជាជីវៈភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុ

Languages

hostgator domain coupon
  • 1a
  • 1b
  • 2a
  • 3a
  • 4a
  • ava 1
  • ava 2
  • ava 4
  • zillennium

  • c21

vtrust

1

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពីជំនាញវិជ្ជាជីវៈភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី ៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៨ ខាងមុខនេះហើយ។ អាស្រ័យហេតុនេះ សូមលោកឧកញ៉ា លោកជំទាវ លោកលោកស្រីប្រធានក្រុមក្រុមហ៊ុនសមាជិកសមាជិការបស់សមាគម CVEA ព្រមទាំងសាធារណៈជនទូទៅជ្រាបជាព័ត៌មាន ហើយប្រសិនបើមានបំណងចូលរៀនក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះសូមរូសរាន់សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមទូរស័ព្ទក្នុងខិតប័ណ្ណ ដូចបានភ្ជាប់ជូនខាងក្រោមដោយក្តីសោមន្សរីករាយ។ សូមអរគុណ!!!
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

CVEA MEMBERS