លោកច្រឹក សុខនីម ប្រធានសមាគមបានទទួលជួបសំណេះសំណាលនិងពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន PricewaterhouseCooper (Cambodia) Ltd

banner activities

vtrust

forest harmony

c21 Zillion

JAN 09th 2019 CVEA

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅការិយាល័យរបស់សមាគម CVEA លោកច្រឹក សុខនីម ប្រធានសមាគមបានទទួលជួបសំណេះសំណាលនិងពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន PricewaterhouseCooper (Cambodia) Ltd ស្តីអំពីស្ថានភាពវិស័យអចលនវត្ថុនៅកម្ពុជា។

Latest News

កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩...
កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩...

LATEST EXCLUSIVE LISTING

Villa For Sale
Niroth,Meanchey
USD 1,100,000.00
Flat House For Sale
Prek Pra,Meanchey
USD 68,000.00
Flat House For Sale
Dangkao,Dangkao
USD 73,000.00
Flat House For Sale
Boeng Keng Kang III,Chamkarmon
USD 295,000.00
Apartment For Sale
Chrang Chamres 1,Russey Keo
USD 168,000.00