រៀបចំកម្មវិធី Real Estate Business Support Program

banner contact

vtrust

forest harmony

c21 Zillion

 

កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ សមាគម CVEA បានរៀបចំកម្មវិធី Real Estate Business Support Program នៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃសមាគម។ កម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីជួយសម្របសម្រួល និងប្រឹក្សាយោបល់ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនសមាជិកសមាគមផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដូចជា៖ ១. ការរៀបចំធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ២. ការគ្រប់គ្រងភា្នក់ងារអចលនវត្ថុ ៣. ការរៀបចំធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃ ៤. និងការប្រឹក្សាយោបល់នានាដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនសមាជិក ទាំងអស់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ។

Latest News

កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩...
510190
កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩...
508590

LATEST EXCLUSIVE LISTING

Villa For Sale
Niroth,Meanchey
USD 1,100,000.00
Flat House For Sale
Prek Pra,Meanchey
USD 68,000.00
Flat House For Sale
Dangkao,Dangkao
USD 73,000.00
Flat House For Sale
Boeng Keng Kang III,Chamkarmon
USD 295,000.00
Apartment For Sale
Chrang Chamres 1,Russey Keo
USD 168,000.00